نگران نباش!

نگران نباش!

من آنقدر امروز و فرداهای نیامده را دیده ام که دیگر هیچ وعده بی سر انجامی خواب و خیال

آرزویم را آشفته نمی کند!حالا یاد گرفته ام فراموشی دوای درد همه ی نیامدن هاونداشتن

ها ونخواستن هاست..یاد گرفته ام از هیچ لبخندی خیال دوست داشتن به سرم نزند تا

فردا...و به روی خود نیاورم که ان فردا هیچ وقت نمی آید...!

/ 0 نظر / 16 بازدید