مسئله این است

خانه ام مرا گوید: ترکم مکن که گذشته ات در من نهفته است

راه نیز می گوید: در پی من بیا که آینده ات منم

اما من به خانه و راه می گویم : مرا گذشته و آینده ای نیست

اگر بمانم در ماندنم رفتن است و اگر بروم در رفتم ماندن

که تنها محبت و مرگ همه چیز را دگرگون توانند کرد

/ 0 نظر / 44 بازدید