پنجره فولاد امام رضا (ع)

 

آرزویم حضور در حرمت.....

با هزاران حرف ناگفته

می آیم و نجواهایم را به پنجره فولادت می سپارم.....

یا امام رضا