فردا من و تو با هم به همه نشان خواهیم داد که خواهران و برادران فلسطینی تنها نیستند

و دست اندازی به سرزمین های اسلامی کار سهل وساده ای نیست

و این که ما مسلمانان با هم متحدیم و با وحدت کلمه جواب دندان شکنی به غاصبان قدس شریف خواهیم داد

فردا در اجتماعات پر شور منتظر حضور سبزتان هستیم