مژده به دوستان تیرماهی

و خبر بد برای مردادیهای رکورد شکن

وبلاگ تیرماهیها  عنوان  پربازدیدترین وبلاگ را از مردادیهای محترم پس

گرفت.البته برای ما هیچ وقت مهم نبوده.اما از آنجایی که برای مردادیهای

عزیز مهم بوده و  در همین راستا قلمفرسایی میکردند عرض کردم