محمد رضا شریفی نیا در اقدامی متحیرانه از همسرش آزیتا حاجیان جدا شد و

با بازیگر جوان سینما و تلویزیون ،خانم رز رضوی ازدواج کرد.گفتنی است رز رضوی

همسال دختر شریفی نیاست.به هر حال این کارها از شخصی مثل شریفی

نیا که به عنوان فاسدترین بازیگر ایران شناخته میشود بعید نیست.

 

شریفی نیا و رز رضوی

 

شریفی نیا و رز رضوی