سلام بچه ها دلم براتون تنگ شده بود اساسیلبخندلبخند

راستی روزه نمازاتون قبول

این رو گذاشتم که بگم منم هستم