http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/10/11.30/Angelina2.jpg


http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/10/11.30/124843.jpg

 

مراسم افتتاحیه فیلم «در سرزمین خون و عسل» در پاریس برگزار شد. آنجلینا جولی و براد پیت مثل همیشه با ظاهری زیبا در این مراسم ظاهر شدند...

http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/10/11.30/Angelina3.jpg

http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/10/11.30/Angelina2.jpg

http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/10/11.30/Angelina1.jpg

http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/10/11.30/Angelina8.jpg

http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/10/11.30/Angelina7.jpg

http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/10/11.30/Angelina6.jpg

http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/10/11.30/Angelina5.jpg

http://www.naghdefarsi.com/images/stories/rooz/10/11.30/Angelina4.jpg