سلام!فرشته

خیلی وقته ننوشتم و بهتون سر نزدم افسوس

معذرت از همهناراحت

 مراسم ازدواجم تو اسفند برگزار میشههورا

و من درگیر تهیه تدارکات اون هستمخجالتاسترس

ولی بعد از عروسیم دوباره میشم همون ستاره  همیشگینیشخندنیشخندنیشخند

بچه ها برام دعا کنید به دعاتون نیاز دارملبخند

دوستتون دارمقلبقلبماچ

ستاره