رنگین کمان مهربانی‌ات


بر بام خانه‌مان کمانه‌


کرده است گویی نقش


مهرت بر خشت خشت


دیوارهامان فریاد میزند